This image has an empty alt attribute; its file name is HSK-1024x666.jpg

Kandidati koji polažu HSK ispit na polaganje moraju poneti:

 1. lični dokument na osnovu kojeg su se prijavili (lična karta ili pasoš),
 2. Prijavni list (Admission ticket),
 3. ISKLJUČIVO 2B olovku (odgovori popunjeni drugom olovkom neće biti priznati) i gumicu.

Sve odgovore kandidati su dužni da pišu na Obrazac za odgovore i to 2B olovkom.

Kandidati koji ne ponesu lični dokument ili Prijavni list (Admission ticket), neće moći polagati test i neće im biti vraćene pare.

Imate mogućnost da odštampate Prijavni list (Admission ticket) na kineskom ili na engleskom jeziku.

Uslovi:

 1. Kandidati su raspoređeni po učionicama prema HSK i HSKK nivoima koje polažu, a vreme i mesto polaganja navedeno je u Prijavnom listu (Admission ticket).
 2. Kandidati su u obavezi da na testiranje dođu 30 minuta ranije; budući da je prvi deo testiranja slušanje teksta, nije dozvoljeno kašnjenje. Kandidati koji zakasne na ovaj deo testa, neće moći da uđu dok se slušanje ne završi, i neće moći da naknadno urade taj deo testa.
 3. Kandidati koji zakasne na drugi deo testa (razumevanje teksta) neće moći da uđu da rade test.
 4. Po ulasku u učionicu, nije dozvoljeno napuštanje iste dok se ne završi deo slušanja testa.
 5. Kandidati koji polažu test će imati određeno mesto u učionici, i neće moći da biraju gde žele da sede.
 6. Kandidati su dužni da poštuju navedena pravila testiranja, i slušaju uputstva dežurnih profesora. U slučaju nepoštavanja pravila, pokušaja varanja i prepisivanja, rezultati testa će biti poništeni.
 7. Mobilni telefon mora biti isključen za vreme testiranja.
 8. U učionicu nije dozvoljeno uneti kamere, rečnike, mp3 plejere, mobilne telefone, kompjutere, sveske, udžbenike i slične predmete, kao ni predmete od posebne vrednosti, jer u slučaju nestanka ne snosimo odgovornost.

Rezultati testa

 • biće dostupni najranije mesec dana po održavanju ispita, i mogu se proveriti na: www.chinesetest.cn.
 • O načinu i vremenu dobijanja sertifikata, možete se informisati 60 dana po održavanju testa.

Raspored:

Kandidati su raspoređeni po učionicama prema HSK nivoima koje polažu i to na sledeći način:

HSK 1

HSK 2

HSK 3

HSK 4

HSK 5

HSK 6

HSKK

13:30 – 14:10h

9:00 – 9:55h

13:30 – 15:00h

9:00 – 10:45h

13:30 – 15:35h

9:00 – 11:20

16:30 – 16:47

učionica 124

učionica 124

učionica 126

učionica 126

učionica M3

učionica M3

učionica M3*

*Svi kandidati koji polažu HSKK ispit treba da dođu u učionicu M3, najmanje 30 minuta pre termina polaganja ispita. Kandidati će odatle biti raspoređeni po učionicama, po sledećem rasporedu:

Kandidati čiji se broj Admission ticket-a završava sa 0001 – 0005 – učionica M3

Kandidati čiji se broj Admission ticket-a završava sa 0006 – 0010 – učionica 110

Kandidati čiji se broj Admission ticket-a završava sa 0011 – 0015 – učionica 111

Kandidati čiji se broj Admission ticket-a završava sa 0016 – 0021 – učionica 126

NAPOMENA:

Ukoliko imate problema sa pronalaženjem Vašeg Prijavnog lista (Admission ticket), potrebno je da preduzmete sledeće korake:

KORAK 1:

KORAK 2: